Planowanie przestrzenne w miastach na prawach powiatu

Strony tytułowe i spis treści

Planowanie_strony tytułowe
Planowanie_spis-treści

Cześć I
Instytucje i instrumenty normatywne kształtujące proces planistyczny

A. Ostrowska – Istota i zakres władztwa planistycznego gminy (miasta na prawach powiatu)

A. Moroz – Władztwo planistyczne gminy i jego granice w kontekście zabudowy centrów miast

T.Mądry – Oczekiwane kierunki zmian w prawie planowania i zagospodarowania przestrzennego

A. Mitręga – Wpływ ewolucji procesu inwestycyjno-budowlanego na zagospodarowanie przestrzenne miast na prawach powiatu

D. Dragan – Obowiązki gminy i przedsiębiorstw energetycznych w zakresie planowania energetycznego w kontekście eksurbanizacji

B. Rozczyński – Problematyka planowania przestrzennego w zakresie komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa – wybrane zagadnienia

A. Porwich – Znaczenie gminnego programu rewitalizacji dla planowania przestrzennego

M. Zwierz – Wywłaszczenie jako subsydiarny instrument realizacji planu zagospodarowania przestrzennego

Cześć II
Czynniki ponadlokalne wpływające na proces planowania przestrzennego

P. Sosnowski – Zadania powiatu w zakresie planowania przestrzennego

W. Budner – Planowanie przestrzenne obszarów metropolitalnych – próby rozwiązań prawno-instytucjonalnych

K. Kafka – Zintegrowane zarządzanie przestrzenią w konurbacji górnośląskiej

M. Mączyński – Ponadgminne instrumenty planistyczne jako czynnik wspierający proces planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie

Cześć III

Praktyczne problemy w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego

M. Jaskulska – Partycypacja publiczna w procedurze planistycznej. Prawo a praktyka społeczna na przykładzie Bydgoszczy i Gdańska

M. Kruś – Problemy określania wymogów sytuowania miejsc postojowych

T. Jałyński – Jak w Jaworznie dba się o ład przestrzenny

P. Szabłowska i M. Rochel – Problemy komunikacyjne północnych dzielnic Krakowa

K. Banet – Uwarunkowania przestrzenne planowania głównych ciągów transportowych na przykładzie ulicy Zakopiańskiej w Krakowie

J. Choryński- Ring i kliny zieleni w tkance miejskiej Poznania