Wydane publikacje

Nauki polityczne

Determinanty wykluczenia społecznego. Innowacyjne metody inkluzji społecznej

Edukacja

Wyzwania edukacyjne i psychologiczne okresu pandemii

Od inspiracji ku przyszłości. Wybrane zagadnienia współczesnej edukacji

Nowe media i informatyzacja a poznawcze i społeczne funkcjonowanie jednostek i grup społecznych

Wsparcie w rozwoju psychospołecznym ku kształtowaniu postaw proobywatelskich

Nauki o kulturze

Kultura w ponowoczesnym społeczeństwie. Wybrane zagadnienia

Studia europejskie
Europa w 15 lat po wielkim rozszerzeniu UE wyd. 2 poszerz.

Mechanizmy integracji europejskiej

Prawo
Implementacja zasady zrównoważonego rozwoju do gospodarki i sektora instytucji publicznych

Nauka i szkolnictwo wyższe w przededniu wejścia w życie Ustawy 2.0. Tom I: Pracownicy, doktoranci, studenci

Nauka i szkolnictwo wyższe w przededniu wejścia w życie Ustawy 2.0. Tom II: Aspekty teoretyczne i ustrojowe

Planowanie przestrzenne w miastach na prawach powiatu

Zagadnienia współczesnego prawa publicznego

Orzecznictwo TK w okresie styczeń 2014 r. – czerwiec 2015 r. Wybrane problemy

Orzecznictwo TK w okresie od lipca 2015 r. do grudnia 2016 r. Wybrane problemy

Konstytucja w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Kwestie karnoprocesowe

Referendum ogólnokrajowe w polskim systemie prawnym po 2 kwietnia 1997 r.

Zasada pewności opodatkowania a indywidualne interpretacje podatkowe

Prezydent w Konstytucjach RP

Błędy w treści i procedurze uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w świetle orzecznictwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z roku 2014

Nauki przyrodnicze
Współczesne badania przyrodnicze i medyczne: zastosowania praktyczne. Wybrane zagadnienia